Inom Argbiggans samfällighet finns 50 hushåll men färre än 50 parkeringsplatser (exklusive garageplatser). Parkeringsplatserna är avsedda för samfällighetens medlemmar och deras gästers privata bilar.

Parkering

 • Parkering utanför markerade platser är förbjuden. Kortvarig parkering för i- och urlastning vid fastighet är tillåten men man får aldrig lämna ett fordon på en plats där det hindrar räddningstjänsten eller andra boende från att komma fram i området.
 • Du som har flera bilar, använd garaget till åtminstone en av dem. Normalt anses 2 bilar per hushåll var max antal parkeringar som kan nyttjas.
 • Vintertid försvinner parkeringar– eftersom vissa P-platser måste användas som snötippar.
 • Biltvätt är inte tillåten inom området, varken på parkeringen eller vid fastigheten.

Garagen

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Innehållet ägs och försäkras av fastighetsägaren.
Garagen är endast till för bilar och får inte användas som extra förråd.

Dessa regler gäller för garagen:

 • De skall alltid hållas låsta. Kontakta styrelsen vid problem med garageportar.
 • Får inte ändras utan styrelsens medgivande
 • Motorvärmare eller annan värmande utrustning får inte anslutas till eluttagen
 • Får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom.
 • Kravet är att Eran bil kan köras in i garaget.

Vad får finnas i garagen (ur brand och försäkringsskäl):

 • Ett fordon
 • Sommar/vinterdäck
 • Produkter för underhåll av fordon.
 • Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska får förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen)